Hlavní body 5. plenárního zasedání 19. Ústředního výboru KS Číny

2020-10-30 14:52:19
Sdílej:

V Pekingu se od 26. do 29. září roku 2020 konalo 5. plenární zasedání 19. Ústředního výboru KS Číny. Plenární zasedání vyslechlo a projednalo zprávu o práci UV KS Číny, kterou přednesl prezident Xi Jinping jménem politbyra UV KS Číny, a přezkoumalo a schválilo „Návrhy Ústředního výboru Komunistické strany Číny na formulování 14. pětiletého plánu národního hospodářského a sociálního rozvoje a dlouhodobých cílů do roku 2035“.

Cíle a úkoly „13. pětiletého plánu“ budou dokončeny

Budování všestranné prosperující společnosti dosáhlo rozhodujících úspěchů

1. Během období „13. pětiletého plánu“ došlo k zásadním průlomům v komplexním prohlubování reforem, bylo dosaženo zásadního pokroku v komplexním řízení země podle zákonů, bylo dosaženo velkých úspěchů v komplexní a přísné správě Strany, byla urychlena modernizace vnitrostátního systému správy a jejích schopností, a výhody vedení Komunistické strany Číny a čínského socialistického systému se dále projevovaly.

2. Očekává se, že HDP v roce 2020 překročí jeden bilion yuanů.

3. Více než 55,75 milionu chudých lidí na venkově se vymanilo z chudoby.

4. Roční produkce obilí se stabilizovala na více než 0,65 miliardy tun po dobu pěti po sobě jdoucích let.

5. Zvýšilo se úsilí v oblasti prevence a omezování znečištění a výrazně se zlepšilo ekologické prostředí.

6. Otevírání se vnějšímu světu se stále rozšiřuje a společná výstavba „Pásma a stezky“ dosáhla plodných výsledků.

7. Životní úroveň lidí se výrazně zlepšila, vysokoškolské vzdělávání vstoupilo do fáze popularizace, v městských oblastech bylo vytvořeno více než 60 milionů nových pracovních míst a byl vytvořen největší systém sociálního zabezpečení na světě. Základní zdravotní pojištění pokrývá více než 1,3 miliardy lidí a základní důchodové pojištění pokrývá téměř 1 miliardu lidí, prevence a kontrola epidemie COVID-19 dosáhly významných strategických výsledků.

8. Kulturní průmysl dosáhl prosperujícího rozvoje.

9. Úroveň budování národní obrany a armády se výrazně zlepšila.

10. Národní bezpečnost je komplexně posílena a společnost zůstává harmonická a stabilní.

Hlavní cíle hospodářského a sociálního rozvoje během nastávajícího 14. pětiletého plánu

1. V hospodářském rozvoji bylo dosaženo nových výsledků, udržitelného a zdravého hospodářského rozvoje na základě významného zlepšení kvality a efektivity, potenciál růstu je plně využit, domácí trh je silnější, ekonomická struktura je optimalizována, výrazně se zlepšuje inovační schopnost, průmyslová základna a úroveň modernizace průmyslového řetězce se významně zlepšuje, zemědělský základ je stabilnější, významně se zlepšuje koordinace rozvoje měst a venkova a významného pokroku bylo dosaženo při budování moderního ekonomického systému.

2. Zlepšil se systém socialistické tržní ekonomiky, v zásadě byl zaveden vysoce kvalitní tržní systém, tržní subjekty se staly dynamičtějšími, významně pokročila reforma systému vlastnických práv a reforma tržně orientované alokace faktorů, systém spravedlivé soutěže se stal úplnějším a v zásadě se formoval nový otevřený ekonomický systém na vyšší úrovni.

3. Úroveň sociální civilizace se nově zlepšila, základní hodnoty socialismu byly hluboce zakořeněny v srdcích lidí, výrazně se zlepšila ideologická a morální kvalita, vědecká a kulturní kvalita a fyzické a duševní zdraví, systém veřejných kulturních služeb a systém kulturního průmyslu se staly úplnějšími, duchovní a kulturní život lidí se stále více obohacoval, vliv čínské kultury se dále zvyšuje a soudržnost čínského národa se dále posiluje.

4. V budování ekologické civilizace bylo dosaženo nového pokroku, neustále se snižovalo celkové vypouštění hlavních znečišťujících látek, neustále se zlepšovalo ekologické prostředí a výrazně se zlepšovalo prostředí městských a venkovských sídel.

5. Živobytí a blahobyt lidí dosáhly nové úrovně, významně se zlepšila distribuční struktura, významně se zlepšila úroveň vyrovnávání základních veřejných služeb, neustále se zlepšovala úroveň vzdělání všech lidí, zlepšil se víceúrovňový systém sociálního zabezpečení, zlepšil se systém zdravotní péče, konsolidovaly a rozšířily se výsledky zmírňování chudoby a strategie revitalizace venkova je plně propagována.

6. Zlepšila se účinnost národní správy, zlepšila se socialistická demokracie a právní stát, dále se posilovala sociální spravedlnost, zlepšil se národní správní systém, vláda lépe hrála svou roli, významně se zlepšila správní účinnost a důvěryhodnost, neustále se zlepšovala prevence a řešení hlavních rizik a neustále se zlepšoval systém a mechanismus. Výrazně se zvýšila kapacita reakce na mimořádné události v případě veřejných incidentů, výrazně se zvýšila úroveň ochrany před přírodními katastrofami, zefektivnil se vývoj bezpečnostních záruk a modernizace národní obrany a armády učinila zásadní kroky.

Dlouhodobé cíle, kterých má být dosaženo do roku 2035

1. Čínská ekonomická síla, vědecká a technologická síla a komplexní národní síla prudce vzroste, celkový ekonomický objem a příjem na obyvatele měst a venkova dosáhne nové úrovně, klíčové technologie dosáhnou zásadního průlomu a vstoupí do popředí inovativní země.

2. V zásadě realizovat novou industrializaci, informatizaci, urbanizaci a modernizaci zemědělství a vytvořit moderní ekonomický systém.

3. V zásadě realizovat modernizaci národního správního systému a řídících schopností, plně zaručit rovnou účast a stejná práva na rozvoj, v zásadě budovat zemi řízenou podle zákona, vládu řízenou podle zákona a společnost řízenou podle zákona.

4. Budovat zemi silnou v kultuře, vzdělání, talentu, sportu a zdraví. Kvalita občanů a úroveň sociální civilizace dosáhnou nových výšin a významně se zvýší kulturní měkká síla země.

5. Zelená produkce a životní styl se široce formují, uhlíkové ekologické prostředí se zásadně zlepší a cíle budování krásné Číny budou v zásadě dosaženy.

6. Bude vytvořen nový vzor otevírání se vnějšímu světu a podstatně se zvýší nové výhody v účasti na mezinárodní ekonomické spolupráci a hospodářské soutěži.

7. HDP na obyvatele dosáhne úrovně středně rozvinutých zemí, skupina středních příjmů se významně rozšíří, budou vyrovnány základní veřejné služby a rozdíl mezi městským a venkovským regionálním rozvojem a životní úrovní obyvatel se výrazně sníží.

8. Výstavba bezpečné Číny dosáhne vyšší úrovně, v podstatě bude realizována modernizace národní obrany a armády, životy lidí budou lepší.

Zasedání předložilo 12 důležitých opatření

——Trvat na klíčovém postavení inovací v celkové situaci modernizace Číny. Je nutné posílit národní strategickou vědeckou a technologickou sílu, posílit technologické inovační schopnosti podniků, stimulovat tvůrčí vitalitu talentů a zlepšit systém a mechanismus technologických inovací.

——Urychlit vývoj moderního průmyslového systému a podporovat optimalizaci a modernizaci ekonomického systému. Je třeba zaměřit ekonomický rozvoj na reálnou ekonomiku, budovat výrobní sílu, kvalitní sílu, síťovou sílu a digitální Čínu, podporovat vyspělou průmyslovou základnu, modernizovat průmyslové řetězce a zlepšit ekonomickou kvalitu, účinnost a základní konkurenceschopnost. Podporovat energetickou revoluci a urychlit digitální vývoj.

——Vytvořit silný domácí trh a vybudovat nový model rozvoje. Dodržovat rozšíření domácí poptávky, podporovat domácí a mezinárodní duální cyklus, komplexně podporovat spotřebu a rozšiřovat investiční prostor.

——Komplexně prohloubit reformy a vybudovat systém socialistického tržního hospodářství na vysoké úrovni.

——Upřednostnit rozvoj zemědělských a venkovských oblastí a komplexně podporovat revitalizaci venkova. Plně provést strategii revitalizace venkova a urychlit modernizaci zemědělství a venkovských oblastí.

——Optimalizovat prostorové uspořádání země, podporovat koordinovaný regionální rozvoj a novou urbanizaci.

——Rozvíjet kulturní podniky a kulturní průmysl a zlepšovat kulturní měkkou sílu země.

——Podporovat zelený rozvoj a harmonické soužití člověka a přírody.

——Provádět otevírání se světu na vysoké úrovni, podporovat liberalizaci a usnadnění obchodu a investic a podporovat inovativní rozvoj obchodu.

——Zlepšit kvalitu života lidí a zvýšit úroveň sociální výstavby.

——Dodržovat celkovou koncepci národní bezpečnosti, implementovat národní bezpečnostní strategie a budovat vyšší úroveň bezpečné Číny.

——Urychlit modernizaci národní obrany a armády a realizovat jednotu bohaté země a silné armády. Zlepšit strategickou schopnost bránit národní svrchovanost, bezpečnost a zájmy rozvoje a zajistit dosažení cílů armády v roce 2027.


Plenární zasedání zdůraznilo, že k dosažení „14. pětiletého plánu“ a dlouhodobých cílů do roku 2035 je třeba se držet celkového vedení Strany, plně mobilizovat všechny pozitivní faktory a široce sjednotit všechny síly, které vytvoří mocnou sílu pro rozvoj. (la)