Sto let historie: Sonda Tianwen-1 byla úspěšně vypuštěna

2021-07-28 20:32:13
Sdílej:

Sto let historie: Sonda Tianwen-1 byla úspěšně vypuštěna