O nás
 
Kontakt
 
in Web czech .cri.cn

Hlavní stránka  Cestování  Kultura  Byznys  Komunikace  Čínština  Hudba  Foto  Čínská encyklopedie  Stará stránka

Společné prohlášení o navázání strategického partnerství mezi Čínskou lidovou republikou a Českou republikou
2016-03-29 19:36:46 cri

(29. března 2016)

Na pozvání J.E. Miloše Zemana, prezidenta České republiky, vykonal J.E. Si Ťin-pching (Xi Jinping), prezident Čínské lidové republiky, ve dnech 28. až 30. března 2016 státní návštěvu České republiky. Tato první návštěva hlavy státu Čínské lidové republiky v České republice od navázání diplomatických styků mezi oběma zeměmi před 67 lety má velký historický význam pro rozvoj dvoustranných vztahů.

Během své návštěvy jednal prezident Si Ťin-pching s prezidentem Milošem Zemanem, setkal se s předsedou Senátu Milanem Štěchem, předsedou Poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem a předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou. Obě strany si vyměnily názory na otázky dvoustranných vztahů, vztahů mezi Čínou a Evropskou unií, spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy, jakož i na regionální a mezinárodní záležitosti společného zájmu.

Obě strany zdůraznily tradiční přátelství a dlouhodobé vztahy mezi oběma zeměmi. Vzájemná politická důvěra, vytvořená spolu s přátelskými dvoustrannými vztahy, umožňuje oběma stranám pravidelnou, otevřenou výměnu názorů. Obě strany si společně přejí dále prohlubovat přátelství mezi Čínskou lidovou republikou a Českou republikou a spolupráci v zájmu obou zemí a jejich národů.

Obě strany potvrdily svůj záměr dále prohlubovat spolupráci a vzájemně respektovat klíčové zájmy a důležité otázky v souladu se zásadami obsaženými ve Společném komuniké vlád Čínské lidové republiky a České republiky (1999), Společném prohlášení vlády Čínské lidové republiky a vlády České republiky (2005) a Tiskovém prohlášení mezi Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky (2014). Na základě vzájemné úcty a rovnosti každá strana respektuje cestu rozvoje a vnitřní a vnější politiky druhé strany v souladu se zásadou nevměšování do vnitřních záležitostí, jak je uvedena v Chartě Organizace spojených národů. Obě strany vyjádřily svou připravenost zajistit dlouhodobý, zdravý a stabilní rozvoj dvoustranných vztahů. Česká republika znovu potvrdila dodržování své politiky jedné Číny a respekt ke svrchovanosti a územní celistvosti Čínské lidové republiky.

Obě strany shodně vyjádřily názor, že prohlubováním dvoustranných vztahů obě země posílily vzájemnou politickou důvěru a rozvinuly přínosnou spolupráci v různých oblastech. V této souvislosti a s cílem dosáhnout dalšího posunu ve dvoustranných vztazích se obě strany rozhodly navázat strategické partnerství na základě dodržování závazků plynoucích z mezinárodních smluv, jichž jsou smluvními stranami. V tomto rámci:

I. Obě strany zdůraznily roli výměn na vysoké úrovni pro udržování a formování dvoustranných vztahů a potvrdily svůj závazek udržovat dynamiku kontaktů na vysoké úrovni a posilovat přátelské výměny mezi vládními agenturami, zákonodárnými sbory a orgány regionální a místní veřejné správy. Obě strany budou nadále posilovat spolupráci svých ministerstev zahraničních věcí na základě memoranda o porozumění mezi oběma ministerstvy (2014), udržovat těsné kontakty a rozvíjet spolupráci ve vzájemných vztazích a záležitostech společného zájmu.

II. Obě strany chtějí za účelem rozvoje a prohlubování strategického partnerství vést strategický dialog prostřednictvím mezivládních konzultací s cílem stanovit směr dalšího rozvoje vztahů. Za tímto účelem se obě strany rozhodly zřídit mezivládní komisi pro dvoustrannou spolupráci Čínské lidové republiky a České republiky, vedenou ministry zahraničních věcí nebo jejich náměstky. Tato komise bude zasedat střídavě v Čínské lidové republice a České republice.

III. Obě strany budou spolupracovat při podpoře dvoustranné spolupráce v rámci iniciativy „Ekonomické pásmo Hedvábné stezky" a „Námořní Hedvábná stezka pro 21. století" (iniciativa Pásmo a Stezka), předložené čínskou stranou. Na základě memoranda o porozumění (2015), podepsaného oběma vládami, budou obě strany posilovat komplementaritu iniciativy Pásmo a Stezka se svými rozvojovými strategiemi a politikami, rozvíjet a prohlubovat vzájemně prospěšnou spolupráci a usilovat o mírový a udržitelný rozvoj a společnou prosperitu obou stran. Obě strany podepíší Memorandum o porozumění ohledně společné formulace návrhu plánu bilaterální spolupráce mezi vládou Čínské lidové republiky a vládou České republiky a urychlí formulování tohoto návrhu, aby připravily zahájení významných projektů v tomto rámci.

IV. S odkazem na Dohodu o hospodářské spolupráci mezi vládou Čínské lidové republiky a vládou České republiky, podepsanou 22. dubna 2004, se obě strany rozhodly plně využít potenciál Ekonomického smíšeného výboru obou vlád v orientaci základního směřování, rozšiřovat obchod a obousměrné investice a podporovat vyvážený růst dvoustranného obchodu. Obě strany se zavazují vytvořit spravedlivé, transparentní, pozitivní a podnikání příznivé prostředí pro obousměrné investice a řešit podnikatelské problémy spojené s přístupem na trh a jeho regulací. Obě strany budou spolupracovat při ochraně duševního vlastnictví českých a čínských společností v obou zemích. Obě strany budou nadále povzbuzovat a podporovat investice svých společností a poskytovat jim vyhovující podmínky a podporu při rozvoji jejich podnikání v obou zemích. Obě strany budou posilovat průmyslovou spolupráci při budování kapacit v automobilovém, leteckém a strojírenském průmyslu a v dalších průmyslových odvětvích, podporovat spolupráci v oblasti nanotechnologií, farmaceutického průmyslu, biotechnologií a v dalších vysoce technologicky vyspělých odvětvích a hledat možnosti rozšiřování spolupráce při projektech civilního využití jaderné energie, mimo jiné prostřednictvím třístranné spolupráce. Společným úsilím podpoří spolupráci malých a středních podniků a budou vybízet podniky obou stran k projektům spolupráce se zapojením třetích stran.

V. Čínská lidová republika vítá ambici České republiky stát se regionálním finančním centrem pro střední a východní Evropu. V tomto ohledu jsou obě strany připraveny podle možností dále posilovat finanční spolupráci obou zemí, podporovat používání místní měny ve dvoustranném obchodě a investicích a jednat o proveditelnosti zúčtovacího mechanismu pro měnu CNY v České republice. Obě strany povzbuzují a podporují snahy svých bank zakládat dceřiné banky či pobočky a podnikat ve druhé zemi na základě platných právních a regulačních norem a v souladu se zásadou rovného zacházení a reciprocity. Obě strany vybízejí své finanční instituce k poskytování finanční podpory a finančních služeb pro obchodní a investiční spolupráci.

VI. Obě strany vyjádřily svou vůli podporovat, rozvíjet a usnadňovat spolupráci v oblasti vědy, inovací a moderních technologií s přednostním zaměřením na aplikovaný výzkum a experimentální rozvoj nových materiálů, biotechnologií, nanotechnologií a technologií bezpečných pro životní prostředí.

VII. Čínská strana považuje Českou republiku za důležitého strategického partnera pro spolupráci v Evropě, zejména v regionu střední a východní Evropy. Obě strany vyjádřily svou připravenost posilovat spolupráci v záležitostech konektivity, včetně dopravní infrastruktury, přímých leteckých spojení, logistiky a dopravy, a zmínily velký potenciál spolupráce v těchto oblastech.

VIII. Obě strany vyjádřily připravenost posilovat víceúrovňovou, rozsáhlou, vzájemně výhodnou a praktickou spolupráci mezi svými lékařskými institucemi, školami a farmaceutickými podniky v rámci Memoranda o porozumění o strategické spolupráci mezi zdravotními systémy ČLR a ČR. Obě strany budou nadále podporovat šíření, propagaci a používání tradiční čínské medicíny v České republice a střední a východní Evropě a podporovat výstavbu česko-čínských center tradiční čínské medicíny.

IX. Obě strany vyjádřily ochotu dále rozvíjet zemědělskou spolupráci, a to i v oblastech zemědělských technologií, ekologického zemědělství, zpracování potravin a zemědělského obchodu.

X. Obě strany potvrdily společný závazek ve věci podpory a ochrany lidských práv na základě rovnosti a vzájemné úcty.

XI. Obě strany si přejí posilovat výměny a spolupráci v oblastech, jako je kultura, školství, sport a cestovní ruch, navyšovat výměny studentů a rozšiřovat spolupráci v oblasti filmu, televize, think tanků, médií a dalších nově vznikajících oborů. Obě strany podporují nevládní instituce, aby se aktivně zapojily do podpory dvoustranných vztahů.

XII. Obě strany budou rozšiřovat stávající míru mezilidských výměn a rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím veškerých možných opatření v rámci vízové facilitace v souladu s příslušnými právními předpisy.

XIII. Obě strany se zavázaly podporovat rozvoj všestranného strategického partnerství mezi Čínou a Evropskou unií, včetně implementace Strategické agendy 2020 Čína-EU, a přispívat k partnerství Čína-EU pro mír, růst, reformu a civilizaci. Obě strany budou nadále podporovat dialog, výměny a spolupráci mezi Čínou a EU ve všech oblastech a podporovat snahy o synergii iniciativy Pásmo a Stezka a Investičního plánu pro Evropu. Obě strany jsou pro volný obchod a proti obchodnímu protekcionismu. Obě vyzývají k řešení obchodních sporů prostřednictvím dialogu a konzultací. Obě strany podporují urychlené uzavření ambiciózní a komplexní investiční dohody mezi Čínou a EU.

XIV. Obě strany jsou připraveny společně usilovat o dosažení vyšší úrovně spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy v souladu s dalším prohlubováním všestranného strategického partnerství mezi Čínou a Evropskou unií. Obě strany sdílejí názor, že spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy je vhodným doplňkem partnerství mezi Čínou a Evropskou unií a že se tyto aktivity vzájemně posilují. Čínská strana oceňuje přínos České republiky ke spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy, podporuje Českou republiku, aby v rámci mechanismu Čína-země střední a východní Evropy hrála ještě důležitější roli v oblastech, jako je spolupráce na regionální úrovni, zdravotnictví a kulturní a mezilidské výměny, a vítá zájem České republiky hostit summit Čína-země střední a východní Evropy.

XV. Obě strany zastávají názor, že účely a zásady Charty Organizace spojených národů musejí být dodržovány, a jsou připraveny posilovat kontakty a spolupráci v OSN a jiných mezinárodních organizacích. Zavazují se společně prosazovat mezinárodní a regionální mír, bezpečnost, lidská práva a rozvoj a podporovat mezinárodní spolupráci a mírové urovnání mezinárodních sporů, jež by mohly ohrozit mezinárodní mír a bezpečnost.

XVI. Obě strany odsuzují a odmítají terorismus ve všech jeho formách, zdůrazňují nutnost rozhodnější mezinárodní spolupráce pro potírání terorismu a extremismu a budou nadále usilovat o vymýcení politických, hospodářských a sociálních příčin terorismu a extremismu.

Podepsáno v Praze dne 29. března 2016 ve dvou vyhotoveních v jazyce čínském a českém, přičemž obě znění jsou stejně autentická.

Prezident                                                                                                       Prezident

Čínské lidové republiky                                                                                 České republiky

Příslušné zprávy
Přidat komentář
   Webradio
Bojové umění Lvlin
Tento styl prošel dlouhou historií, během které byly pohyby vytříbeny do maximální jednoduchosti a efektivity.
Turguncan Dolkun: Téměř jsem se stal teroristou
V minulosti jsem si poslechl ilegální propagaci na videu, poté byl jsem zasažen extremismem.
Více>>
Doporučujeme
• Aktivní reformy a inovace čínského soukromého podniku BYD
• 4. Německo-čínský filmový festival byl zahájen v Düsseldorfu
• Podpora pro třídění odpadu v Šanghaji
• Číňané oslavili Jarní svátky kulturními aktivitami
• Turecký podnik: Náš rozvoj odráží to, že čínské reformy a otevírání se světu přispějí světu
• Reforma a otevírání se světu proměňuje Čínu, uvedli ruští odborníci a učenci
Více>>

Speciální vlak do Tibetu

Čínská encyklopedie

Výuka čínštiny
Příručka pro cestovatele do Číny
Velvyslanectví ČLR v ČR
Důležité telefony
Hotely v Číně
Abeceda cestování
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China