Kulatý stůl na téma Význam XX. národního sjezdu Komunistické strany Číny

2022-11-09 23:42:43
Sdílej:

Na velvyslanectví ČLR v ČR proběhlo začátkem listopadu setkání čili Kulatý stůl k otázkám a závěrům XX. národního sjezdu Komunistické strany Číny. Tato akce také vlastně byla první veřejnou akcí, které se oficiálně účastnil nově mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČLR v ČR. J. E. Feng Biao.

Velvyslanec ČLR v ČR Feng Biao všechny hosty přivítal a ujal se uvítacího úvodního projevu, kde mimo jiné řekl. »Za posledních 10 let se hospodářská, vědecká i technologická síla Číny a její komplexní národní moc dostaly na novou úroveň. Hrubý domácí produkt Číny vzrostl z 54 bilionů juanů na 114 bilionů jüanů a podíl Číny na světové ekonomice se tak zvýšil o 11,3 procentního bodu na 18,5%, čímž se Čína s jistotou zařadila na druhé místo na světě,«  také dodal že »Modernizace v čínském stylu je modernizací, v níž panuje harmonické soužití lidí a přírody. Zasazujeme se o udržitelný rozvoj, politiku, která bude upřednostňovat zachování, ochranu a přirozené obnovy, ochranu přírodního a ekologické prostředí stejně jako své oči a o vytrvalé následování cesty civilizovaného rozvoje včetně rozvoje výroby, blahobytu pro život a dobré ekologie, abychom dosáhli udržitelného rozvoje pro čínský lid.«

Po tomto projevu J.E. Feng Biao se ujal slova předseda Česko – čínské smíšené obchodní a průmyslové komory JUDr. Vojtěch Filip, který ocenil velmi kvalitní analytický rozbor výsledků XX. sjezdu KS Číny v projevu J. E. Feng Biao. Předseda Filip ve svém projevu na úvod vyzdvihl ekonomický rozvoj, společenský rozvoj se silnými impulzy vědeckotechnického rozvoje a výzkumu, který má význam nejen pro samotnou Čínu, ale promítá se to do rozvoje na celém světě. Dále dodal: »To co je na výsledcích XX. národního sjezdu vaší Komunistické strany podle očekávání zásadní, jsou závěry. Po provedené analýze navržený směr dalšího rozvoje vašeho hospodářství a to jak v samotné ekonomice, tak ve společenské nadstavbě. Stane se tak úspěšným milníkem ve vývoji nejen samotné Čínské lidové republiky ale i příkladem pro ostatní státy, včetně jejich zapojení do světové dělby práce.«

Směrnice sjezdu podle Filipa ukazuje zejména v ekonomické oblasti, ale i v obecné politické rovině pro celý svět možnosti, jak bez válek a krizí řešit naléhavé potřeby lidí na všech kontinentech naší planety v jedenadvacátém století. Zaujal ho a mnoho dalších analytik důraz na energetickou potravinovou a obecně přijímanou bezpečnost a soběstačnost, ale v té souvislosti zároveň také důraz na vzájemně výhodné zapojení čínské ekonomiky do trvalého rozvoje celého světa.

Filip dále ocenil, jak mírová politika ČLR a její důraz na odpovědnost za sdílený osud lidstva je majákem pro směřování správné cesty pro každého, kdo vnímá složitost problémů, do kterých se svět dostal nesmyslnou a překonanou neoliberální politikou.

„Jsem rád, že na dvacátém národním sjezdu komunistické strany Číny se prokázala obdivuhodně široká a objektivní poznávací funkce samotné komunistické strany. Je to dobře a je přesné, že pojmenování nebezpečí nadcházející turbulentní doby, kdy nejen stranu, ale i samotné státy, které si chtějí udržet svou suverenitu a postavení ve svém hospodářství si musí perfektně formulovat svůj národní zájem. Tento národní zájem hájit zejména diplomatickou cestou podle zásad mezinárodního práva a celé struktury mezinárodních organizací, počínaje OSN až po regionální společenství. Jsem rád, že takové nebezpečí a cesty jeho řešení sjezd nejen naznačil, ale i směrnici pro postup KS Číny, a tedy pro politiku Čínské lidové republiky i přijat,“ dodal Filip

Filip poznamenal, že nabídka socialismu se specifickými národními rysy je skutečně inspirující a hodna následování pro všechny státy, které chtějí vybřednout z krize, které, včetně ozbrojených konfliktů pro ně neoliberální politika připravil. „Zde chci zdůraznit a ocenit i slova prezidenta Si Ťin-pchinga o tom, že by tchaj Wan měl směřovat do domovského přístavu,“ zdůraznil Filip.

Analýza, která byla předložena sjezdu, podle Filipa také jasně ukazuje, že zcela překonaný hodnotový systém neoliberální politiky, podle které dál věci hodnotí některé země západu, se neosvědčil při řešení problémů, do kterých se svět prudkými výkyvy a změnami se projevující době vstupuje. „Vojenská řešení, kterých jsme byli nebo jsme svědky v posledních letech, ať jde o Libyi, Sýrii, Irák, Afghánistán či Ukrajinu a v dalších mnoha regionech světa vedou spíše k dalším tragédiím, lidským obětemm nesmírným ekonomickým a společenským a kulturním škodám a že právě nabídka socialistické cesty rozvoje se specifickými národními rysy je mnohem lepším modelem pro příští uspořádání společnosti a soužití národů celého světa,“ tvrdil Filip.

Podle Filipa je jisté, že závěry sjezdu jasně ukazují na to, že bývalý bipolární svět, který se zhroutil a který se žel na krátký čas přeměnil na jednopolární svět s dominancí Spojených států amerických, se nemůže vrátit. Filip dále praví: „A to, i kdyby k tomu na západě dál vzhlíželi. Byl učiněn nevratný krok k vícepolárnímu světu, který bude lépe vnímat formulované národní zájmy a bude k nim přihlížet a nenechá jim ničit pro národní zájem jednoho hegemona. Byl učiněn zcela bez kompromisu tento krok a má za sebou velkou sílu právě mezinárodně v politickém nezpochybnitelném postavení komunistické strany Číny a jí řízené čínské lidové republiky. Garantem pro malé rozvíjející se státy, se tak nezpochybnitelně stává samotná Čínská lidová republika a její spravedlivá politika, která umožňuje těmto státům nejen překonat bývalé koloniální závislosti. „

„Co všechno pro nás, to znamená pro nás, myslím tím Česko čínskou smíšenou obchodní a průmyslovou komoru, že se musíme chopit příležitosti. A prostor, který je pro nás otevřen ve vzájemné Česko čínské ekonomické spolupráci. Je třeba ho využít a zapojit se do této spolupráce co nejvíce, zapojit co nejvíce subjektů v naší České republice, v čínské lidové republice, navázat nové vztahy, smlouvy o spolupráci a nákupu prodej vzájemných investic a využití vědeckého potenciálu našich i čínských výzkumných pracovišť univerzit a dalších vysokých škol a akademických pracovišť,“ zdůraznil Filip s tím, že najít odvahu navázat na vše pozitivní je důležité, ale není možné jen vzpomínat, ale právě začínat znovu a znovu a myslet na společnou budoucnost, vzájemně výhodnou spolupráci a nových obchodních a také osobních, prostě lidských vztahů. „Děkuji, myslím, že to je pro nás velký úkol,“ uzavřel Filip.

Po té vystoupil významný podnikatel mediální akciové společnosti Litmedia a.s. v České republice Ing. Miroslav Pavel, který poznamenal: »Z projevu generálního tajemníka je zřejmé, že čínští komunisté si plně uvědomují závažnost současné historické situace ve světě. Nejedná se o jednu z mnoha krizí, kterých jsme už zažili hodně, ale o zcela zásadní souboj o směřování budoucí lidské civilizace. Přitom hranice tohoto souboje jsou čím dál tím více jasnější. Model socialismu s čínskými rysy již prakticky dokázal svou životaschopnost a myslím si že realita života v čínské společnosti to plně dokazuje.«

Pavel uvedl, že velmi důležitá je přitom oprávněně zdůrazňována sociální stránka společenského rozvoje. Jedním z nejdůležitějších příkladů je podle něho například boj s chudobou, úspěšný boj s chudobou. „A právě konkrétní výsledky společenského rozvoje v Číně logicky vyvolávají na jedné straně až téměř hysterickou nenávist, na druhé straně ale rostoucí zájem myslících lidí v České republice i ve světě. Lidé chtějí vědět, jak je možné, že Čína se v historicky krátké době proměnila ze zaostalé země v jednu z vedoucích politických a ekonomických mocností světa. Kladou si oprávněné otázky o způsobu řízení společnosti a po vedoucích silách a elitách, které toto řízení uskutečňují,“ zdůraznil Pavel.

Pavel dále uvedl: „Musím si samozřejmě dovolit malé odbočení od tématu a takové povzdechnutí. Je velká škoda, že podobně úspěšná nebyla komunistická strana Československa, protože jsme v té době všichni žili. Protože působím dlouhodobě v oblasti médií, myslím si, že, bude velmi důležité tento zájem veřejnosti spokojit kvalitními a srozumitelnými informacemi, a to jak aktuálními, tak i analytickými. Naše vydavatelská společnost spolupracuje dlouhodobě s čínskými partnery. Ohlasy jsou jak pozitivní u čtenářů, tak i nenávistné, jak už jsem to slovo jednou použil u oficiálních médií.“

Pavel popřál panu novému velvyslanci hodně úspěchů v jeho práci. „Musím ho varovat, že jeho mise nebude jednoduchá, protože Česká republika se proměnila v jednoho z hlavních štěkajících psů, který štěká hlavně směrem na východ. To znamená na Rusko a ja doufám, že v této misi bude moci býti nějaká pomoc. Děkuji,“ uzavřel Pavel.

Dalším hostem kulatého stolu byl Senátor horní komory Parlamentu České republiky Jaroslav Doubrava, který na úvod sdělil, že před dvanácti lety inicioval v Senátu Parlamentu ČR vznik parlamentního výboru Česko – čínské spolupráce a celých těch dvanáct let se ho dařilo rozvíjet tento výbor pro spolupráci s Čínou. Nicméně se mu nepodařilo přesvědčit předsedu Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila, aby neuskutečňoval oficiální návštěvu na Tchaj-wanu a zdůraznil: »Několikrát jsem ho varoval, že to bude mít nedozírné následky a negativní dopad na naše hospodářství. Přesto to udělal, a došlo na mé slova.«

Doubrava poděkoval panu velvyslanci za to, že si na něho udělal čas a popřál mu hodně úspěchů a pevné nervy do jeho činnosti. „Tady věřím tomu, že bude úspěšná. Já bych si strašně přál, abych se dočkal těch zlepšení vztahů z naší strany ještě za dobu působení jeho činnosti tady, takže, děkuji vám.“ dodal Doubrava.

Na setkání vystouipl i PhDr. Luděk Vlček, člen Česko-čínské smíšené obchodní a průmyslové komory. Ten mj. poznamenal: „Pokud budeme mít podporu Číny v zádech a my ji podporovat budeme, tak to si myslím, že bude aspoň, jedna z našich záruk, protože bez Číny by dneska ten mír na světě nebyl. Jestli se dneska někdo někoho na světě bojí, jestli dneska někdo udržuje tu rovnováhu na světě, tak to je Čína.“

Jako jeden s posledních vystoupil Václav Novák jako zástupce a tajemník Ústředního výboru komunistické strany Československa, který přednesl rovněž příspěvek o vysokém růstu rozvoje naplánovaných strategických úkolů ve všech sférách řídících procesů. Ale dodal: »My jako Komunistická strana Československa máme s Komunistickou stranou Číny tak měř identické datum a rok (1921) vzniku založení našich komunistických stran. Je tomu 101 let, co obě naše komunistické strany vznikli v rámci boje za socialistické myšlenky komunistické cíle.«

Novák dále uvedl, že Komunistická strana Československa sleduje nejen politický vývoj v Čínské lidové republice, ale sleduje všeobecný rozvoj Číny, jak vnitřní, tak i vnější, jež zasáhl díky rozvoji především čínské ekonomiky. „Čína se tímto stala globálním hráčem v řízení světlé ekonomiky. A tady je potřeba zdůraznit, že to je pod praporem Komunistické strany Číny. Tohle všechno Komunistickou stranu Československa zajímá. A to s důrazem na řídící prvky a systémové modely řízení moderní čínské společnosti,“dodal Novák.

Novák poznamenal, že Čínská lidová republika dává 2,5 krát zvýšené výdaje za posledních 10 let do kosmického výzkumu. „Kdo ovládá kosmické technologie, ten má značnou nezávislost. Dvacátý sjezd komunistické strany Číny, který proběhl dne 16. října, byl výjimečný ve více ohledech, jednak úspěchy Číny se ukázaly přes dlouhodobé pandemické potíže. Tato pandemie.způsobila nutnost pružně reagovat na záchranu lidských životů. A překvapivě to zvládla Čína velmi úspěšně. Ano. Svět se nám před očima změnil. O tom tady vystoupili moji předřečníci, ale od Čínské lidové republiky to neochromilo, nezastavilo a je tady všeobecný pokrok,“ zdůraznil Novák.

Podle Nováka je stabilita další charakterou vlastností politiky komunistické strany Číny. „To poukazuje na to, že nestabilita nemá žádné místo v politice pokrokového rozvoje. Tato stabilita musí být opřena o pevné základy. Schopného řízení, silnou a vzestupující ekonomiku.

Novák svůj projev zakončil slovy: »Pokrok a urychlení, díky progresu všestranného rozvoje za zvonů stability, pevnosti a jednoty bude sociální sféra dosahovat stále více a více samotné podstaty socialismu, tedy sociální spravedlnosti a rovnosti. Komunistická strana Československa si klade otázku, jaká je a bude naše role v rozvíjení a prohlubování spolupráce s Komunistickou stranou Číny. Jsme připraveni podpořit Komunistickou stranu Číny a rádi bychom v budoucnu prohloubili spolupráci v oblasti teorie a řízení společnosti.«

Při přátelské atmosféře na této akci před závěrem vystoupila Ing Miloslava Vostrá za mediálního partnera iportal24.cz kde vyslovila úspěch a podporu od všech zúčastněných této akce, při náročné misi v ČR pana velvyslance ČLR v ČR Feng Biao. Celá akce se ukončila slavnostním aktem předáním osobního dárku Váženému velvyslanci J.E. Feng Biao.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree