Otázky a odpovědi týkající se výkladu Celkového plánu implementace kontrolních opatření „třídy B v kategorii B“ pro infekci novým koronavirem

2022-12-27 19:24:38
Sdílej:

Zde jsou některé hlavní body Celkového plánu implementace kontrolních opatření „třídy B v kategorii B“ pro infekci novým koronavirem:

Jaké je pozadí zavedení „Celkového plánu implementace kontrolních opatření „třídy B v kategorii B“ pro infekci novým koronavirem“?

Od vypuknutí infekce novým koronavirem přikládal Ústřední výbor strany se soudruhem Xi Jinpingem (Si Ťin-pching) jako jádrem velký význam prevenci a kontrole epidemie, komplexně posílil centralizované a jednotné vedení preventivní a kontrolní práce, trval na prioritě lidí a prioritě života a dynamicky optimalizoval a přizpůsoboval preventivní a kontrolní opatření podle doby a situace, neustále zlepšoval úroveň vědecké a precizní prevence a kontroly, odolal mnoha kolům dopadů globální epidemie a úspěšně se vyhnul rozšířené prevalenci relativně silných původních patogenních kmenů a mutantních kmenů Delta v Číně, čímž se výrazně snížil počet závažných onemocnění a úmrtí. Také to získalo drahocenný čas na přípravu zdrojů, jako jsou vakcíny, vývoj a aplikace léků a lékařské ošetření. Počet případů nákazy a úmrtí v Číně zůstal na nejnižší úrovni na světě, zdraví lidí se neustále zlepšuje a celkové plánování hospodářského rozvoje a prevence a kontroly epidemie dosáhlo nejlepších výsledků na světě.

V současnosti se odborníci doma i v zahraničí obecně domnívají, že obecný směr mutace nového koronaviru je k nižší patogenitě, náchylnosti k infekcím horních cest dýchacích a kratší inkubační době. Mutantní kmen Omicron se stal dominantním kmenem na světě, a přestože počet infikovaných lidí je velký, patogenita se oproti ranému stádiu výrazně snížila a výsledné onemocnění se postupně vyvine v běžné respirační infekční onemocnění. Po komplexním zvážení faktorů, jako jsou charakteristiky viru, epidemická situace, očkování, příprava lékařských zdrojů a zkušenosti s prevencí a kontrolou, má Čína základní podmínky pro přeřazení infekce nového koronaviru z „třídy A v kategorii B“ do „třídy B v kategorii B“. Prevence a kontrola infekce novým koronavirem v Číně čelí novým situacím a novým úkolům a práce na prevenci a kontrolu vstupuje do nové fáze.

Proč byla „pneumonie nového koronaviru“ v „Celkovém plánu“ přejmenována na „infekci novým koronavirem“?

Dne 20. ledna 2020, po nahlášení čínské Státní radě ke schválení, vydala čínská Národní komise pro zdraví oznámení o zařazení nového typu koronavirové pneumonie do kategorie B infekčních onemocnění stanovené v Zákonu o prevenci a kontrole infekčních nemocí Čínské lidové republiky a přijala opatření pro prevenci a kontrolu infekčních nemocí podle požadavků kategorie A. V té době bylo onemocnění pojmenováno „pneumonie nového koronaviru“ hlavně s ohledem na to, že většina případů v rané fázi epidemie vykazovala zápal plic. Poté, co se mutantní kmen Omicron stal hlavním epidemickým kmenem, patogenita se oslabila a jen velmi malý počet případů vykazuje zápal plic. Vzhledem k tomu, že pneumonie odráží pouze závažnější onemocnění po virové infekci a neodráží klinické charakteristiky všech infikovaných osob, byl název „pneumonie nového koronaviru“ změněn na „infekci novým koronavirem“, což více odpovídá současným charakteristikám a nebezpečí nemoci.

Jaký je časový harmonogram implementace „třídy B v kategorii B“ v „Celkovém plánu“? Jak zajistit hladký a uspořádaný přechod? Jaké úpravy budou provedeny v pracovních cílech po implementaci opatření „třídy B v kategorii B“?

„Celkový plán“ jasně poukázal nato, že od 8. ledna 2023 budou u infekce novým koronavirem zavedena kontrolní opatření „třídy B v kategorii B“. Podle Zákona o prevenci a kontrole infekčních nemocí se již nebudou uplatňovat izolační opatření pro osoby nakažené novým koronavirem, nebudou zjišťovány blízké kontakty, nebudou vymezovány oblasti s vysokým a nízkým rizikem, nakažení pacienti se budou léčit podle závažnosti onemocnění a smlouvy o zdravotním pojištění budou včas upraveny; strategie testování budou upraveny v souladu s „ochotou podstoupit všechny kontroly“; a bude upravena frekvence a obsah zveřejňování epidemických informací. Podle zákona o zdraví a karanténě na hranicích nebudou pro vstupující personál a zboží přijímána žádná opatření pro karanténu infekčních chorob.

Různá místa a útvary by se měly řídit pokyny Xi Jinpinga v Myšlence socialismu s čínskými charakteristikami pro novou éru, plně využívat výhody systému, dodržovat prioritu lidí a života, dodržovat vědeckou prevenci a kontrolu, provádět přesnou implementaci politiky, zlepšit přípravu reakce, upravit preventivní a kontrolní opatření a zajistit hladké a řádné provádění kontrolních opatření „třídy B v kategorii B“. Po zavedení opatření „třídy B v kategorii B“ by se cíle preventivní a kontrolní práce měly zaměřit na „ochranu zdraví a prevenci závažných onemocnění“ a v co největší míře by měla být přijata odpovídající opatření k ochraně životů a zdraví lidí a minimalizovány dopady epidemie na ekonomický a sociální rozvoj.

Jaká budou hlavní protiopatření po zavedení opatření „třídy B v kategorii B“ na kontrolu infekce novým koronavirem?

Prvním je další zvýšení proočkovanosti vakcínami proti novému koronaviru u seniorů. Druhým je příprava léků a testovacích činidel souvisejících s léčbou infekce novým koronavirem, aby vyhovovaly potřebám pacientů na léky a testování. Třetím je zvýšení investic do výstavby zdravotnických zdrojů se zaměřením na přípravu lůžek a lůžek intenzivní péče. Čtvrtým je úprava strategie davového testování: obyvatelé komunit se mohou testovat podle své potřeby. Pátým je klasifikace a léčba pacientů podle závažnosti onemocnění. Šestým je odvádět dobrou práci ve zdravotních průzkumech a klasifikačních službách pro klíčové skupiny populace v komunitě a poskytovat klasifikované zdravotnické služby. Sedmé má posílit prevenci a kontrolu klíčových institucí, jako jsou ústavy pro seniory, ústavy sociální péče, nemocnice, školy, instituce předškolního vzdělávání a velké podniky, a přísně předcházet riziku skupinových epidemií v místech konání. Osmé má posílit prevenci a kontrolu epidemie ve venkovských oblastech. Devátým je posílit sledování a reakci na epidemickou situaci, studovat a posuzovat trend vývoje epidemické situace a přijímat vhodná opatření k omezení shromažďování a pohybu personálu v souladu se zákonem k potlačení vrcholu epidemické situace. Desátým je prosazovat dodržování osobních ochranných opatření a zavádět koncept, že každý je první osobou odpovědnou za své zdraví. Jedenáctým je odvádět dobrou práci při zveřejňování informací a propagaci a vzdělávání. Dvanáctým je optimalizace řízení personální výměny mezi Čínou a zahraničím. 

Které skupiny lidí musejí podstoupit testování antigenů nebo nukleových kyselin po zavedení kontrolních opatření „třídy B v kategorii B“?

„Celkový plán“ stanovuje, že obyvatelé komunit mohou podstupovat testování nukleových kyselin podle potřeby. Aby byly zajištěny testovací potřeby obyvatel, musí komunita udržovat určitý počet vhodných míst pro testování nukleových kyselin a maloobchodní lékárny, online prodejny léků atd. musí dodávat dostatečné množství činidel pro testování antigenů.

Jak zavést hierarchickou a klasifikovanou diagnostiku a léčbu? Jak zajistit včasnou léčbu osobám s vysokým rizikem závažných onemocnění?

„Celkový plán“ vyžaduje vytvoření hierarchického systému diagnostiky a léčby opírajícího se o lékařské aliance. Všechny úrovně a typy zdravotnických zařízení mají své vlastní funkční umístění, aby splňovaly zdravotnické potřeby pacientů. Obecné lékařské a zdravotnické instituce by měly odvádět především dobrou práci při monitorování zdraví populace a zdravotním managementu, zejména u starších osob se základními chorobami a dalších vysoce rizikových skupin při zavádění odstupňovaných zdravotnických služeb. Sekundární nemocnice v lékařském systému budou poskytovat především technickou podporu pro zlepšení schopnosti místních lékařů identifikovat, diagnostikovat a léčit vysoce rizikové skupiny. Terciární nemocnice v lékařském systému budou zodpovědné za léčbu kriticky nemocných pacientů a za poskytování zeleného kanálu pro seniory pod primární zdravotní správou, pokud se jejich stav změní a budou potřebovat navštívit lékaře.

Jaké požadavky stanovuje „Celkový plán“ pro monitorování epidemie? Jakým problémům je třeba věnovat pozornost během reakce na epidemii?

Podle požadavků „Celkového plánu“ je po implementaci opatření „třídy B v kategorii B“ pro infekci novým koronavirem nutné nadále dynamicky sledovat mutace viru doma i v zahraničí, vyhodnocovat změny v charakteristikách přenosu viru, patogenitu a schopnost imunitního úniku a včas sledovat, posuzovat a přijímat cílená opatření. Zároveň je nutné sledovat infekčnost populace v komunitách, monitorovat propuknutí epidemie v klíčových institucích, dynamicky řešit rozsah, intenzitu a virové mutace epidemie a posuzovat trend vývoje epidemie. V procesu epidemické reakce je třeba věnovat zvláštní pozornost komplexnímu hodnocení intenzity epidemie, vytížení zdravotnických prostředků a sociálnímu provozu v reálném čase a dynamicky přijímat vhodná opatření jako omezení shromažďování a pohybu personálu a v co největší míře chránit životy a zdraví lidí a minimalizovat dopady epidemie na ekonomický a sociální rozvoj.

Jak splnit požadavky „Celkového plánu“ a být první osobou odpovědnou za vlastní zdraví?

Po zavedení opatření „třídy B v kategorii B“ pro infekci novým koronavirem by jednotlivci měli nadále udržovat dobré hygienické návyky, posilovat osobní ochranu a vyhledávat lékařské ošetření podle požadavků. „Celkový plán“ poukázal na to, že každý je první osobou odpovědnou za své zdraví. Každý by měl i nadále dodržovat správné hygienické návyky, jako je nošení roušek a časté mytí rukou, udržovat mezilidskou vzdálenost na veřejných místech, dokončit očkování a včas posílit imunizaci. Když dojde k závažné epidemické situaci, senioři s jiným onemocněním, těhotné ženy a děti by se měli co nejvíce vyhýbat návštěvě přeplněných míst. Lidé s asymptomatickou infekcí a mírnou nákazou by se měli zdržovat doma, omezit kontakt se spolubydlícími, racionálně používat léky pro léčbu symptomů v souladu s příslušnými pokyny, dobře sledovat svůj zdravotní stav a pokud se jejich stav zhorší, měli by včas vyhledat lékařskou pomoc.

Jaké optimalizace byly provedeny v „Celkovém plánu“ pro řízení výměny čínského a zahraničního personálu?

Za prvé, podle požadavků „Celkového plánu“ by se měl personál přijíždějící do Číny podrobit 48 hodin před odjezdem testu nukleových kyselin. Ti s negativním výsledkem mohou přijet do Číny bez žádosti o zdravotní kód podané na čínské ambasádě nebo konzulátu v zahraničí, a výsledek vyplnit do celního prohlášení o zdravotním stavu. Pokud je výsledek pozitivní, příslušní pracovníci by měli přijet do Číny poté, co se změní na negativní. Za druhé, bude zrušeno testování nukleových kyselin a centralizovaná izolace veškerého personálu po vstupu. Za třetí, bude zrušeno několik kontrolních opatření pro mezinárodní lety s cestujícími, jako je omezení počtu cestujících. Za čtvrté, všechny letecké společnosti musí nadále odvádět dobrou práci v prevenci epidemie na palubě a cestující musí při nástupu na palubu nosit roušky. Za páté, cílem je dále optimalizovat opatření pro cizince přijíždějící do Číny, jako je obnovení práce a výroby, podnikání, studium v zahraničí, rodinné návštěvy, setkání atd., a poskytnout odpovídající vízové pohodlí. Postupně bude obnoven vstup a výstup cestujících v námořních a pozemních přístavech. V souladu s mezinárodní epidemickou situací a různými možnostmi záruky služeb bude řádným způsobem obnoveno vycestování čínských občanů. 

Jia

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree