Deklarace lídrů APEC 2023 ze San Francisca

2023-11-18 11:49:50
Sdílej:

Deklarace lídrů APEC 2023 ze San Francisca (shrnutí)

-Vytvoření odolné a udržitelné budoucnosti pro všechny


My, lídři APEC, se sešli 16.–17. listopadu 2023 v San Franciscu v americké Kalifornii. V roce 1993 uspořádaly Spojené státy první setkání ekonomických lídrů APEC. Za posledních 30 let jsme byli pevně oddáni účelu APEC a učinili jsme z regionu průkopníka globálního růstu.

Musíme využít technologické a ekonomické pokroky, abychom i nadále uvolňovali obrovský potenciál a vitalitu regionu, podporovali hospodářský růst a řešili všechny environmentální výzvy, včetně změny klimatu. Závazky v Deklaraci ze San Francisca vycházejí z předchozího úsilí hostitelů APEC, podporuje region tak, aby upřednostňoval odolnost, udržitelnost, konektivitu, inovaci a teleranci s cílem společně řešit nejnaléhavější ekonomické výzvy. Účel a práce APEC se řídí pokyny Vize APEC Putrajaya 2040 a Akční plán Aotearoa zaměřené na vybudování otevřené, dynamické, silné a mírové asijsko-pacifické komunity do roku 2040 a dosažení společné prosperity pro všechny lidi a budoucí generace.

Rok USA APEC je založen na Cílech o Bio-cirkulární zelené ekonomice z Bangkoku APEC, které stanovují cíle pro prosazování udržitelných a inkluzivních hospodářských politik a zároveň zajišťují, že tyto politiky řeší environmentální výzvy. Vítáme Sanfranciské zásady pro inkluzivní a udržitelnou obchodní a investiční politiku, stejně jako výsledky ministerských zasedání v roce 2023 o dopravě, obchodu, snižování rizika katastrof, zajišťování potravin, zdraví, energii, ženách, malých a středních podnicích, financích a v dalších specializovaných oblastech, včetně Nezávazných zásad APEC pro kooperativní a spravedlivou transformaci energie a Principy pro zajištění potravinové bezpečnosti prostřednictvím udržitelných zemědělských systémů. Vítáme také revidovaný Rámec pro snižování rizika katastrof a jeho akční plán.

Znovu potvrzujeme své odhodlání vytvořit svobodné, otevřené, spravedlivé, nediskriminační, transparentní, inkluzivní a předvídatelné obchodní a investiční prostředí. Znovu také potvrzujeme význam mnohostranného obchodního systému založeného na pravidlech, jehož jádrem je Světová obchodní organizace, což pomůže i nadále podporovat rychlý růst v regionu. Jsme odhodláni provést nezbytné reformy Světové obchodní organizace a posílit její funkce, včetně vedení příslušných diskusí s cílem obnovit komplexní, dobře fungující mechanismus řešení sporů, do kterého se do roku 2024 mohou zapojit všichni členové. Vyzýváme ekonomiky APEC, aby včas a účinně provedly Dohodu Světové obchodní organizace, a znovu potvrzujeme náš závazek konstruktivně se zúčastnit 13. ministerské konference, abychom zajistili její úspěch a pozitivní výsledky.

Zdůrazňujeme náš závazek prosazovat regionální ekonomickou integraci tržně řízeným způsobem, včetně prosazování zóny volného obchodu asijsko-pacifické agendy. Za tímto účelem posílíme budování kapacit a technickou spolupráci a podpoříme ekonomiky organizace v účasti na regionálním komplexním a kvalitním rozvoji.

Budeme i nadále tvrdě pracovat na vytvoření dobrého obchodního a investičního prostředí se spravedlivou hospodářskou soutěží. Znovu potvrzujeme náš závazek udržovat trhy otevřené a řešit narušení dodavatelského řetězce, včetně podpory bezpečných, konkurenceschopných, odolných, udržitelných a otevřených dodavatelských řetězců a budování předvídatelného, konkurenceschopného a digitálně propojeného asijsko-pacifického regionu. Zavázali jsme se implementovat plán připojení APEC (2015–2025) a posílit konektivitu infrastruktury, politickou komunikaci a mezilidské vazby. Zintenzivníme naše úsilí o podporu konektivity v regionálních, subregionálních a odlehlých oblastech.

Svět nadále čelí vážným výzvám způsobeným dopady změny klimatu. Uvědomujeme si, že ekonomiky potřebují zintenívnit své úsilí o urychlení přechodu na čistou, udržitelnou, spravedlivou, dostupnou a inkluzivní energii do poloviny tohoto století prostřednictvím různých kanálů, s ohledem na nejnovější vědecký vývoj a různé národní podmínky a k dosažení globálních nulových čistých emisí skleníkových plynů/uhlíkové neutrality přibližně do poloviny století. V tomto procesu se snažíme zahájit novou éru slušných pracovních míst, investičního a ekonomického růstu a zajistit energetickou bezpečnost, odolnost a přístup v regionu. Do roku 2030 se snažíme ztrojnásobit globální instalovanou kapacitu obnovitelné energie ze současné úrovně.

Jsme odhodláni plně implementovat Plán potravinové bezpečnosti do roku 2030, aby naše zemědělství a potravinové systémy byly odolnější, produktivnější, inovativní a udržitelnější, a zároveň si uvědomujeme, že neexistuje žádné univerzální řešení pro podporu udržitelnosti zemědělství. Znovu potvrzujeme náš závazek k udržitelnému řízení zemědělských, lesnických, mořských a rybářských zdrojů. Znovu potvrzujeme důležitost zemědělské produktivity, mezinárodního obchodu a konzervace obilí a snižování ztrát pro dosažení potravinové bezpečnosti a zdvojnásobíme své úsilí o dosažení potravinové bezpečnosti a výživy.

Budeme i nadále pracovat na zlepšování kvality života lidí a vytváření silné a udržitelné budoucnosti pro všechny. Za tímto účelem budeme i nadále prosazovat a podporovat rovnost žen a mužů, podporovat ekonomickou inkluzívnost a poskytovat více práv malým a středním podniků, pracovní sílám, ženám, mládežem a komunitám, včetně původních obyvatel, lidí se zdravotním postižením a odlehlých a venkovských komunit.

Zdůrazňujeme potřebu otevřít cesty rozvoje mikropodnikům, malým a středním podnikům a start-upům, včetně zlepšení jejich schopností „specializace a inovace“ prostřednictvím různých příležitostí. Podpoříme malé, střední a mikropodniky při rozšiřování regionálních a globálních trhů, mimo jiné integrací do globálního hodnotového řetězce, podpoříme integraci a inovaci velkých, malých a středních podniků, podpoříme urychlení digitální transformace malých, středních a mikropodniků, a podpoříme poskytování „malých, rychlých, lehkých a přesných“ digitálních produktů a řešení.

Znovu potvrzujeme náš závazek k uplatňování vedoucí schopnosti žen prostřednictvím podpory jejich plné a rovné účasti v ekonomice a k podpoře ekonomického růstu, včetně zlepšení přístupu žen k financím a majetku, trhům, dovednostem a budování kapacit, hlasu a zastoupení a inovacím a technologiím.

Znovu potvrzujeme náš závazek vytvořit dobrý, inkluzivní, otevřený, spravedlivý a nediskriminační digitální ekosystém pro podniky a spotřebitele. Vítáme implementaci plánu APEC pro internet a digitální ekonomiku s cílem vytvořit inkluzivní digitální ekonomiku pro všechny. Vyzýváme ekonomiky, aby urychlily implementaci plánu, včetně ochrany osobních údajů, cloud computingu, telekomunikačních sítí, podpory interoperability, bezpečnosti informačních a komunikačních technologií, digitálního obchodu, elektronického obchodu, nově vznikajících technologií, jakož i podpory inovací, technologií aplikace a služby a další obory. Aby byl plně uvolněn potenciál digitální technologie, byly spravedlivě sdíleny dividendy digitální technologie a byla snížena rizika, prozkoumáme formulaci politik koordinované reakce, budeme podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti digitální technologie a přivítáme mezinárodní diskuse o vládnutí digitální technologii. Jsme odhodláni zajistit, aby nikdo nezůstal pozadu překlenutím digitální propasti a posílením digitální infrastruktury. Urychlíme digitální transformaci, budeme spolupracovat na usnadnění datových toků a posílíme důvěru podniků a spotřebitelů v digitální transakce. 

Uvědomujeme si, že korupce poškozuje hospodářský růst a rozvoj, zavazujeme se k pragmatickým krokům, sjednocujeme se v boji proti přeshraniční korupci a odmítáme poskytnout bezpečné útočiště korupčním živlům a jejich nezákonným majetkům. Vítáme relevantní práce provedené v tomto roce ve výše uvedených oblastech. 

Jsme společně odhodláni posilovat vedoucí roli APEC a udržovat jeho status důležitého fóra hospodářské spolupráce v regionu. Těšíme se, že Peru, Jižní Korea a Vietnam budou sloužit jako hostitelé APEC v roce 2024, 2025 a 2027 a budeme podporovat práci budoucích hostitelů.


Ta

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree