Nabízí bílá kniha řešení k otázce čínského boje proti terorismu

2024-01-31 03:19:08
Sdílej:

Čína nedávno vydala bílou knihu, která popisuje právní rámec země a opatření proti terorismu. Kniha dále ilustruje charakteristiku protiteroristického úsilí Číny v uplynulých desetiletích a zároveň mapuje cestu, kterou se má protiteroristická činnost ubírat.

Dokument vzbudil velkou pozornost nejen čínských, ale i zahraničních médií, jako je například keňská KBC (Kenya Broadcasting Corporation) nebo japonská NHK (Japan Broadcasting Corporation). Proč je tato kniha pro Čínu klíčová? Pojďme se na tuto záležitost podívat více zblízka.

Tato kniha je prvním systematickým výkladem právního systému a praxe protiteroristické činnosti Číny, který pomůže okolnímu světu získat komplexní představu o protiteroristické legislativě a praxi Číny. Podle analytiků rovněž pomůže objasnit dezinformace a vyvrátit fámy, zejména o protiteroristickém úsilí Číny v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang.

Tato bílá kniha čínské Státní rady nese název “Právní rámec a opatření pro boj proti terorismu v Číně” a poskytuje ucelený přehled právního systému a protiteroristických opatření v zemi a zdůrazňuje její závazek k přístupu založenému na zákonech. Tento dokument také poukazuje na skutečnou hrozbu terorismu, které země čelí. Bílá kniha se zabývá různými aspekty čínské protiteroristické strategie, přičemž konkrétně zmiňuje zákon o národní bezpečnosti v Hongkongu a protiteroristická opatření v Sin-ťiangu.

Čína se již dlouho potýká s tím, co považuje za reálnou hrozbu terorismu, což ji přimělo k vytvoření solidního právního rámce pro řešení této hrozby. Dokument naznačuje, že Čína našla cestu, která odpovídá čínské realitě. Zdůrazňuje význam přísného, avšak nestranného prosazování práva, zajištění nestranného výkonu spravedlnosti a účinné ochrany lidských práv.

Bílá kniha člení svůj obsah do pěti částí, které zahrnují oblasti, kterými jsou vývoj právního rámce, určování a trestání teroristických aktivit, výkon moci v boji proti terorismu, ochrana lidských práv a celkový dopad úsilí Číny na národní bezpečnost. Tento strukturovaný přístup poskytuje podrobný vhled do čínských protiteroristických iniciativ.

Důležitou zmínkou v bílé knize je zahrnutí hongkongského zákona o národní bezpečnosti jako důležité součásti celkové protiteroristické strategie. Dokument poukazuje na to, že tento zákon obsahuje ustanovení zaměřená na boj proti teroristickým trestným činům v regionu a definuje odpovídající tresty. Zákon o národní bezpečnosti byl předmětem mezinárodní diskuse a obav, zejména pokud jde o jeho dopad na občanské svobody v čínském Hongkongu. Skutečnost, že bílá kniha tuto otázku otevřeně diskutuje, ukazuje na transparentnost a snahu Číny reagovat na kontroverzní body.

Stejně tak bílá kniha uznává existenci různých protiteroristických předpisů v různých regionech Číny, včetně Pekingu a Šanghaje. To poukazuje na mnohostrannou povahu čínského přístupu, kdy jednotlivé lokality zavedly svá vlastní opatření k řešení konkrétních výzev a hrozeb.

Dokument je postaven na více než 40 letech zkušeností a uvádí, že Čína postupně vytvořila protiteroristický právní rámec založený na její ústavě. Ústřední roli hraje zákon o boji proti terorismu spolu s trestními zákony a zákonem o národní bezpečnosti, který je podporován dalšími správními předpisy, soudními výklady, místními předpisy a pravidly místních samospráv.

Nejen lokální, ale i celosvětová úroveň

Bílá kniha rovněž zdůrazňuje ochotu Číny spolupracovat na celosvětové úrovni v oblasti boje proti terorismu. Uznává terorismus jako společného nepřítele lidstva, který představuje vážnou hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost. Čína vyzývá mezinárodní společenství, aby sdílelo odpovědnost za boj proti terorismu. Také vyjadřuje připravenost spolupracovat s ostatními státy při prosazování protiteroristických opatření v rámci globálního řízení.

Někteří kritici, zejména ze západních zemí, vyjadřují obavy ohledně protiteroristického úsilí Číny, zejména v Sin-ťiangu. Cílem bílé knihy je tyto obavy vyvrátit a předložit komplexní pohled na platný právní rámec a postupy. Kniha zdůrazňuje, že přístup Číny je v souladu s mezinárodními normami a přispívá ke globální a regionální bezpečnosti a stabilitě.

Sin-ťiang je v bílé knize zvláště zdůrazněn jako jedno z hlavních bojišť v rámci čínských opatření proti terorismu. Je poukázáno na skutečnost, že Čína vydala několik bílých knih týkajících se protiteroristické činnosti v Sin-ťiangu, které se zaměřují na různé aspekty, například na deradikalizaci, ochranu lidských práv či na odborné vzdělávání. Tahle část knihy vyjadřuje soustředěnou snahu reagovat na mezinárodní kritiku a poskytnout transparentní pohled na úsilí Číny v Sin-ťiangu.

Li Čchang-lin řekl čínské mediální agentuře Global Times, že předchozí bílé knihy o Sin-ťiangu se zaměřovaly na pokrok, kterého Sin-ťiang dosáhl v oblasti ochrany lidských práv. Tato bílá kniha, vydaná v úterý 23. 1. 2024, se již neomezuje pouze na oblast Sin-ťiangu, ale zaměřuje se na celou zemi a poskytuje tak systematičtější výklad čínského právního systému boje proti terorismu. Li je profesorem ze školy Institutu lidských práv Jihozápadní univerzity politických věd a práva (Human Rights Institute School of Southwest University of Political Science and Law).

Jedním z významných přínosů, které bílá kniha uvádí, je aktivní účast Číny na celosvětových úmluvách a dohodách o boji proti terorismu. Čína se připojila ke 12 globálním protiteroristickým úmluvám a pomohla při tvorbě regionálních dohod. Tímto jednáním Čína sehrála klíčovou roli při udržování mezinárodní a regionální bezpečnosti a stability, zároveň dostáváme jasný příklad závazku Číny ke spolupráci a mnohostrannému přístupu k boji proti terorismu.

Dokument se rovněž zabývá problémem šíření nepravdivých informací a konstatuje, že některé země často nerespektují právo ostatních zvolit si vlastní cestu boje proti terorismu v rámci právního státu. Čína tvrdí, že tato jednání vážně ztěžují celosvětové úsilí v boji proti terorismu, oslabují základy spolupráce a snižují účinnost konkrétních kroků. V knize je důrazněno, že je důležité podporovat různorodé akce založené na právu, odmítat dvojí standardy a stavět se proti politizaci protiteroristických otázek.

Pokud jde o ochranu lidských práv během protiteroristických postupů, bílá kniha tvrdí, že čínský právní rámec přinesl uspokojivé a praktické výsledky. Je kladen důraz na rozlišení mezi správními přestupky a trestnými činy na základě rozsahu způsobené škody, z toho je odvozena rozdílná právní odpovědnost. Dokument uvádí konkrétní případy, které ilustrují identifikaci a trestání teroristických aktivit. Zdůrazňuje účinnost čínských právních předpisů.

V závěru bílé knihy je zdůrazněno, že čínská protiteroristická činnost prováděná v souladu s právními předpisy nejen respektuje a chrání lidská práva, ale také zajišťuje národní a veřejnou bezpečnost. Jedním z hlavním cílů je, aby byly životy i majetek místních lidí v bezpečí. Toto úsilí přispívá nejen k regionální, ale i globální bezpečnosti a stabilitě.

Je však nezbytné vzít v potaz i kontext probíhajících mezinárodních debat a obav, zejména pokud jde o Sin-ťiang. Dalším z cílů dokumentu je reagovat na kritiku,  nabídnout transparentní popis čínského protiteroristického úsilí a vyvarovat se nedorozumění v tomto ohledu. Vzhledem k tomu, že diskuse o této problematice pokračují, přidává bílá kniha do složitého a mnohostranného diskurzu obklopujícího přístup Číny k boji proti terorismu další vrstvu oficiálního pohledu. Vzhledem k tomu, že diskuse ohledně této otázky stále probíhají, jedním z cílů bílé knihy je v neposlední řadě přinést další úroveň oficiální perspektivy do komplexního a mnohostranného dialogu o přístupu Číny k boji s terorismem.

Celkově lze konstatovat, že bílá kniha poskytuje hluboký vhled do komplexního a multidimenzionálního přístupu Číny k boji proti terorismu. Řekla bych, že otevřená výzva k sdílení odpovědnosti a aktivní účast na mezinárodních úmluvách a dohodách ukazuje, že Čína vnímá terorismus jako globální hrozbu, kterou lze efektivně řešit pouze skrze celosvětovou spolupráci. A z konkrétních kroků Číny lze jasně vidět, že Čína aktivně pracuje na tom, aby zajistila bezpečnost a stabilitu na mezinárodní úrovni.

VB

 

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree