Co očekávat od Draka (2)

2024-02-09 03:28:07
Sdílej:

Proč lze Americký problém shrnout do příběhu dokonalé bouře, jak a proč byly tvrdá i měkká síla hegemona svrženy do černé prázdnoty a proč globální finanční moc hegemona utrpí v roce dřevěného draka velmi těžkou ránu.

Vycházím z toho, že Čínský plán je mistrovský a krásný: skoncovat s mezinárodním řádem založeným na pravidlech bez jediného výstřelu. Ruský plán, který se podobá čínskému, odlišuje se historickou zkušeností Ruska, prokázanou neochotou Západu vedeného Anglosasy domluvit se na novém světovém uspořádání bez války a prokázanou hloupostí, kterou představuje ignorování fází historie impérií, jejich spěch způsobující chaos, který v konečném výsledku podporuje neúprosný vzestup Číny, a že Narcis se utopil v bazénu, který si sám vytvořil.

Kakistokracie

Čínští učenci během výměn názorů téměř vždy připomínají, že historie byla konzistentním hřištěm, které proti sobě stavělo aristokratické a /nebo plutokratické oligarchie. Kolektivní Západ je podle nich veden nejtoxičtější odrůdou plutokracie: kakistokracií.

To, co Číňané podle mne správně označují za křižácké národy, je dnes značně vyčerpané – ekonomicky, sociálně i vojensky. A to se podrobně nezmiňuji o pokračující a téměř úplné de-industrializaci a migraci v prostředí rostoucího demografického vakua místních obyvatel. Křižáci, kteří mají funkční mozek, a ne příliš poškozené kognitivní funkce pochopili, že bez spolupráce a sdílení nebo dokonce odpojení od Číny bude pro EU velkou katastrofou.

Očekávám, že USA se neodváží vést konvenční válku s Čínou, že nebude ani jaderná válka, přestože výjimeční kakistokraté dělají sériové kotrmelce, vymýšlejí sankce a snaží se zachovat svůj vlastní, mytologický obraz sebe sama jako Narcis a ignorují historii: Když byla Říše středu v 19. století (dynastie Čching,1644-1912) zcela roztříštěna, čínsko-mandžuská vládnoucí třída nebyla schopna vzdát se svého sebeobrazu a podniknout drakonické nezbytné kroky.

Nehledě na záchvaty zuřivosti antropologické války a překážky, které budou klást na cestu kolaborantské kompradorské elity, aby brzdili globální Jih, předpokládám, že rok Draka bude rokem suverenity. Během roku se dále upevní páteř sestávající ze tří bodů, stabilizují se zdroje a organizace, a vize se smyslem univerzální historie posunou boj za rovnější a spravedlivější systém na další úroveň, na které bude vývoj záviset od Číny, Ruska a Íránu.

CEBIS aktuální

Malou indikací pro nutnost udržovat kontakty a spojení minimálně s Čínou, když již ne s Ruskem a Iránem, představuje CEBIS (China Europe International Business School) a přítomnost ex-premiéra a ex-předsedy EK Mario Prodi na akci kampusu CEIBS v Šanghaji.

Prodi, který v roce 2010 působil jako profesor Evropské unie na CEIBS a v roce 2015 se stal členem správní rady CEIBS, kde nadále podporuje rozvoj školy, tam přednesl projev, pokud si vzpomínám 18. ledna 2024, v rámci CEIBS Outlook Series v programové části Geopolitika a multipolární diplomacie: Evropská perspektiva. Neuškodilo by, kdyby proevropsky zaměřené MZV ČR informovalo českou veřejnost o této akci, které se zúčastnilo více než 300 lidí, včetně zástupců přibližně 20 evropských generálních konzulátů (v Šanghaji), členů obchodní komory, podnikatelů a studentů a absolventů CEIBS. Kdyby MZV ČR informovalo alespoň o projevu Mario Prodiho a prezidenta CEIBS (Evropa) Dominique Turpina a o dalších zajímavostech setkání. Protože to neočekávám, uvádím několik volně vybraných tézí:

1) Komplexní dohoda o investicích mezi EU a Čínou přispívá k posílení globálního obchodu.

2) Výzvy a příležitosti, které utvářejí dnešní globální krajinu, a úlohu, kterou hraje diplomacie při navigaci v tomto složitém terénu nelze dostatečně ocenit.

3) Po desetiletích unipolárního světa se nyní nacházíme zpět v bipolárním světě, jemuž dominují dva soupeřící systémy. V dnešním světě existuje nejen síla USA, ale i dalších rozvíjejících se ekonomik v důsledku globalizace. Pokud však budeme příliš klást důraz na ideologické nebo hodnotové rámce, je méně pravděpodobné, že dosáhneme dohody.

4) Mezinárodní politika je jako most. Procházejí tudy lidé - auta, kamiony, chodci. Nemusíte jezdit stejně; mají stejnou ideologii nebo dokonce stejné hodnoty. Jen je třeba respektovat pravidla silničního provozu.

5) Na geopolitické frontě se nacházíme v době bezprecedentních změn, které se vyznačují souběhem výzev a příležitostí. Dynamika multipolární diplomacie tuto situaci dále komplikuje a volá po potřebě zaujmout diferencovaný a strategický přístup k mezinárodním vztahům.

6) V důsledku globálních změn urychlených pandemií a regionálními konflikty se svět ocitá na křižovatce, a proto je dnešní téma v rychle se vyvíjejícím globálním prostředí mimořádně aktuální.

Mario Prodi, ekonom, který byl dvakrát italským premiérem, je považován za jednoho z otců eura a je neochvějným zastáncem rozšiřování EU. Během svého funkčního období zvýšil počet členských států na 25 a poprvé přijel do Číny v roce 1983. Ve svém projevu zmínil důležitou skutečnost – že mezi čínskou a americkou zahraniční politikou existují obrovské rozdíly. V Číně žije 19 % světové populace, přičemž pouze 7 % světové orné půdy je na světě, což vyžaduje velké množství obnovitelné energie a surovin. Znamená to, že čínská zahraniční politika musí být kontinuální a dlouhodobá, aby se vypořádala se svým lidem, zatímco americká zahraniční politika je obecně závislá na prezidentovi nebo na komkoli, kdo je u moci.           

Již z uvedeného mimo jiné vyplývá, že 1) svět by měl být připraven na novou éru diplomatických vztahů, včetně změn v BRICS, vzestupu Indie a vzestupu blízkovýchodních mocností, b) s velkými změnami v ekonomické diplomacii a rostoucí rolí vlády v národních ekonomikách se konkurence zvýšila z výhradní konkurence mezi společnostmi na konkurenci mezi státy, 3) státy, které, jsou zcela odlišné od situace před pouhými 25 lety.

V kontextu uvedeného je Evropská unie i jako bývalá druhá největší ekonomika na světě předurčena k tomu, aby se pragmaticky snažila hrát významnější roli v mnohostranné koordinaci. Prodi zdůraznil, že roztříštěná Evropa potřebuje politiky a předpisy, které přilákají investice; jednou z příležitostí je komplexní dohoda o investicích mezi EU a Čínou.

Co se týče vztahu vztahy mezi EU a Čínou, výzvami, kterým EU čelí, a úlohou institucí, jako je CEIBS, v dnešním vyvíjejícím se podnikatelském světě, stojí za zmínku rada, se kterou se ztotožňuji: Pokud chce CEIBS změnit podnikatelské prostředí, je nezbytné mít více studentů ze všech prostředí, je také důležité, aby se CEIBS zaměřila na výměnu a kontakty, aby CEIBS mohla plnit své poslání jako mezinárodní obchodní škola.

V závěru této části příspěvku konstatuji pro české akademické a obchodní sinofoby, že akce byla zakončena slavnostním podpisem dohody o strategické spolupráci mezi CEIBS a Bologna Business School (Itálie), na které Prodi dříve působil jako předseda dozorčí rady. Podle dohody podepsané prezident CEIBS Wang Hongem a prezidentem CEIBS (Evropa) Dominique Turpinem, obě školy v budoucnu posílí výzkum a výměny učitelů a posílí více příležitostí ke spolupráci ve svých programech vzdělávání vedoucích pracovníků.

Jak vidí rok Draka personál CEIBS

Všeobecně lze říci, že od technologického rozvoje až po geopolitické otřesy a nejisté ekonomické vyhlídky rok 2024 slibuje, že bude rokem změn. Následně uvádím předpovědi pro rok 2024 několika členů různých národností a původu fakulty CEIBS.

Nana Yaa A. Gyamfi, lektorka managementu: Předpovídám, že v letošním roce dojde k významným skokům ve vývoji umělé inteligence, což bude hrát rozhodující roli v tom, jak bude lidský kapitál přijímán a řízen. Namísto toho, aby tyto inovace zničily pracovní místa a živobytí, jak se obávali, odemknou lidem nové úrovně všestrannosti, což povede k vzrušujícím změnám v organizaci a výkonu práce.

Frank Yu, profesor financí, proděkan a ředitel finančního programu MBA: V roce 2024 očekávám výrazný posun v globálních investičních trendech s výrazným nárůstem udržitelných a ESG investic. Vzhledem k tomu, že se zintenzivňuje povědomí o změně klimatu a její regulace, očekávám prudký nárůst zeleného financování a portfolií v souladu s ESG, což ovlivní zásadní investiční rozhodnutí napříč sektory.

Bala Ramasamy, profesor ekonomie, proděkan a ředitel globálního programu EMBA: Do roku 2024 se dívám optimisticky. Čínské úřady přijaly řadu opatření k oživení ekonomiky – zvýšení likvidity na peněžním trhu, vyčištění místních vládních financí, uvolnění vízové povinnosti na podporu cestovního ruchu a služebních cest atd. Dopad bychom měli začít vidět do čínského Nového roku nebo nejpozději do března 2024. Rok 2024 je však také volebním rokem v USA, což znamená, že politická rétorika a napadání Číny se vystupňují. Jsme to my, kdo jsme klíčovými názorovými vůdci v našich kruzích, kdo by měl mít důvěru v budoucnost Číny, a to rozhodně něco změní!

Guo Bai, odborný asistent strategie a podnikání: Rok 2024 bude rokem změn. Pro vedoucí pracovníky firem mohou změny znamenat riziko, ale také příležitosti. Pozoruji před sebou tři mega trendy. Zaprvé, čínští spotřebitelé budou stále rozumnější a jejich preference rozmanitější. Za druhé, nové technologické průlomy, zejména generativní umělá inteligence, se budou i nadále uskutečňovat. Za třetí, čínské společnosti budou i nadále prozkoumávat zámořské trhy a budou aktivnější v mezinárodní konkurenci. Všechny tři trendy mohou naznačovat destrukci starého a dostatek prostoru pro růst nového a inovativního. Otázkou je, kdo se chopí šancí a jak?

Albert Hu, profesor ekonomie: Čínská ekonomika bude i nadále nabírat na síle, v neposlední řadě proto, že vláda pravděpodobně zvýší fiskální a monetární stimuly. Geopolitické napětí zůstane pro Čínu protivětrem.

Gianfranco Siciliano, odborný asistent účetnictví: V roce 2024 bude kritickým tématem informační znečištění (dezinformace a zavádějící informace), které ovlivňuje a zvýrazňuje několik globálních rizik, jako je klima, konflikty a geoekonomická konfrontace, obchodování s lidmi a migrace. Jsem zastáncem naléhavějších opatření, včetně výzkumu a zapojení vedoucích představitelů podniků, aby se řešily škody způsobené záměrným znečištěním informací, zejména proto, že stále více ovlivňuje jak společenské, tak obchodní aspekty.

Matthias Spitzmüller, docent organizačního chování: V době ChatGPT se znalosti staly všudypřítomnými. Vysoce specializované znalosti jsou k dispozici v mžiku, a to i nováčkům. Znalosti samy o sobě tedy již nejsou účinným rozlišovacím prvkem pro podniky. Více než kdy jindy se pozornost přesune od hmotného k nehmotnému, od řízení produktů a služeb k řízení lidí a kultur. Rostoucí význam zde má správa rozhraní, která existují mezi různými funkčními doménami znalostí, hierarchickými úrovněmi, v rámci organizací i mezi organizacemi a napříč časem. Jak tedy může organizace spravovat rozhraní, která určují, jak integruje bohatství znalostí, které má k dispozici? Odpověď na tuto otázku se v době umělé inteligence může zdát staromódní: bude kladen stále větší důraz na integrativní vedení, které spojuje lidi napříč hranicemi v rámci organizací i mezi nimi.

Dr. Robert Straw, generální ředitel CEIBS v Curychu: Připoutejte se a připravte se na jízdu na horské dráze! Více než polovina světové populace bude v roce 2024 hlasovat o svém národním vedení. Napětí na Ukrajině a na Blízkém východě bude i nadále tlumit geopolitiku. Recese by mohla zasáhnout mnoho ekonomik a Čína by mohla upadnout do deflace, což by nebylo dobré, protože je motorem globálního růstu. Umělá inteligence nás bude i nadále fascinovat, ale debaty o etice pravděpodobně vyústí ve zkrocení umělé inteligence prostřednictvím regulace. V roce 2024 by si firmy a domácnosti po celém světě měly utáhnout opasky a zaměřit se na kondici a stabilitu, nikoli na růst.

Demografie jako rizikový faktor

Pokles čínské populace v loňském roce pravděpodobně překonal historický pokles zaznamenaný v roce 2022, uvedl nedávno demograf Yuan Xin, profesor na Nankai University's School of Economics a viceprezident China Population Association. Demograf během fóra, které asociace uspořádala před zveřejněním údajů o populaci za rok 2023 uvedl, že pokles bude větší kvůli přetrvávajícímu dopadu pandemie COVID-19, klesajícímu počtu žen v plodném věku, nízké ochotě mít děti a rostoucímu trendu vdávat se a mít děti v pozdějším věku. Jinými slovy: nic nového pod sluncem a žádný rozdíl mezi zjištěními v Evropě.

Čína zaznamenala v roce 2022 první pokles počtu obyvatel za přibližně šest desetiletí. Roky 2021 a 2022 znamenaly předěl v demografii Číny, přičemž celková populace 1,413 miliardy zaznamenaná do konce roku 2021 je považována za vrchol.

Demograf Yuan uvedl, že pokles populace bude letos podle prognóz mírnější kvůli slábnoucím dopadům pandemie COVID-19 a preferencím rodin mít dítě během čínského roku zvěrokruhu Draka. Tato preference a přání nezmění nic na trendu: Klesající trend v celkové populaci Číny však bude dlouhodobý a stane se neodmyslitelnou charakteristikou, řekl demograf. míra plodnosti – průměrný počet dětí narozených ženě v plodném věku v roce 2022 klesla pod 1,1.

Na toto téma demograf Yuan řekl, že: a) celkové tempo poklesu čínské populace bude v nadcházejících třech desetiletích mírné, bez ohledu na úroveň porodnosti, b) do roku 2050 bude mít Čína populaci kolem 1,2 až 1,4 miliardy, což představuje 14 až 18 procent světové populace. A varoval: V dlouhodobějším horizontu by však pokles mohl být dramatický a čím nižší je míra plodnosti, tím strmější je pokles celkové populace. Je životně důležité, abychom podnikli kroky k řešení demografických problémů, které by se v budoucnu objevily.

Proto očekávám, že mnohé lokality budou pokračovat v zavedení řady podpůrných programů politiky na podporu porodnosti. Realizaci podpůrných programů může podpořit čínská ekonomika. Ta zaznamenala v roce 2023 dynamiku oživení se solidním pokrokem ve vysoce kvalitním rozvoji. Nabídka a poptávka v zemi se neustále zlepšovaly, transformace a modernizace značně pokročily, zaměstnanost a ceny byly obecně stabilní, blahobyt lidí byl spolehlivě ukotven a bylo dosaženo hlavních očekávaných cílů. Uvádím pro představu volně vybrané z dat statistického úřadu ČLR:

HDP se zvýšil oproti roku na 5,2%, průmyslová produkce s přidanou hodnotou se zvýšila o 4,6%, maloobchod se spotřebním zbožím dosáhl výše 47,15 trilionů jüan, index spotřebitelských cen se zvýšil o 0,2 %, index cen výrobců klesl o 3 %, nezaměstnanost ve městech klesla oproti roku 2022, index dlouhodobého majetku se zvýšil o 3 % na 50,30 trilionů jüan, PMI ve zpracovatelském průmyslu dosáhl úrovně 49,9, investice do nemovitostí klesly o 9,6%, spotřeba elektrické energie stoupla o 6,7%, nové půjčky denominované v jüanu dos8hly 22,78 trilionů jüan a disponibilní příjem na obyvatele v roce 2023 dosáhl 39.218 jüan.

V kontextu historie konání států, části uvedených dat a realizované vnitřní a zahraniční politiky Číny vyplývá, že Čína vidí rovnováhu, kde by neměl prohrát žádný občan a národ, že strategie se točí kolem harmonie a hlavní zmíněné a nezmíněné výzvy se budou řešit s ohledem na historickou pravdu, založenou na zkušenosti, že dlouhodobý pohled vítězí nad krátkodobými zisky a konání dle povahy pokeru nebo i šachů. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

 

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree